Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PILMASZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Przemysłowa 48B, 64-920 Piła, KRS 0000595612, NIP 7642671461, Regon 363464439, nr tel.: 672151110, mail: pilmasz@pilmasz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Spółce jest Pan Artur Siwiński tel. 510 409 992 e-mail: inspektor@rodo-siwinski.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. art. 6 ust. 1 pkt. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami w zakresie usług IT, księgowości, obsługi prawnej. Odbiorcami mogą być także podmioty świadczące usługi kurierskie lub operator pocztowy.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń z zawartej umowy, wygaśnięcia obowiązków prawnych.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o sposobie składania skargi dostępne są na stronie internetowej organu nadzorczego.
Zapoznałem /am się z treścią informacji
………………..………………………………………………
(miejscowość, data, podpis)